Regulamin

REGULAMIN SKLEPU GRAWERNIADDZ.PL
Sklep internetowy działający pod adresem www.grawerniaddz.pl prowadzony jest przez
firmę” P.P.H.U. COM NET Andrzej Smoła z siedzibą ul. Wrocławska 29, 58-200
Dzierżoniów, NIP 8821671225, REGON 890602652, zwany „Sprzedawcą” lub „Sklepem”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– pod numerem telefonu: +48 607035025 (godziny pracy Sklepu podane są na stronie
internetowej Sklepu, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem
taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
– korzystając z adresu poczty elektronicznej – sklep@grawerniaddz.pl,
– pisemnie na adres siedziby Usługodawcy podany powyżej.
 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
1. Regulamin – niniejszy regulamin,
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie,
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub będący
osoba fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i dokonującym
zakupu  w ramach działalności jednak bez związku z zawodowym charakterem tej
działalności,
4. Towar, Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa
Sprzedaży,
5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu,
6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.grawe-love.pl, za
pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość
Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się
w asortymencie jak też wykonywanych na indywidualne zamówienie oraz
umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę
internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się
Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez
konieczności logowania się. Sklepu umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu
Sklepu na stronach produktowych.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie
jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest
obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
2. a) podłączenie do Internetu,
3. b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet
Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox
w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających
tego wymogu Sklep nie ponosi odpowiedzialności,
4. c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
5. d) minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Klienta: 
 procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;
 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
 około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
 karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli;
 dostęp do internetu;
1. e) włączona obsługa Cookies i Java Script
2. f) program do odczytu plików formatu PDF.
2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia
wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości
funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i
przebieg procedury składania Zamówienia.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie
otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o
bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta,
Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sklep nie
ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Klienta.
 3 REJESTRACJA
1. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz
rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne adres e-mail
oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Na adres e-mail Klienta umieszczony w
formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie
Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do
zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych
podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego
wniosku Klienta.
3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać
wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail:
sklep@grawerniaddz.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie
zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w
trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek
rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
4. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.

5. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania
w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest
zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych
przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania
umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy).
Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie
oznacza brak posiadania Konta Klienta, które umożliwia dostęp do śledzenia
Zamówienia.
6. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie
Zamówienia bez rejestracji i logowania oznacza zawarcie pomiędzy danym Klientem
a Sklepem nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa z chwilą, gdy
dane Zamówienie zostaje anulowane, umowa sprzedaży zawarta w związku z danym
Zamówieniem zostaje wykonana, traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn
prawem przewidzianych. 
 4 ZAMÓWIENIA
1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
1. przez konto Klienta – po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na koncie z
wykorzystaniem Konta,
2. bez rejestracji i logowania – przez zdalne wypełnienie stosownego formularza
elektronicznego w Sklepie, pod warunkiem akceptacji Regulaminu wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
1. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży
zamawianych produktów w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się
potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany
jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i
sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia
produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich
weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem
zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę” lub równoważnego)
Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
2. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta
adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej.
Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient zakończy korzystanie
z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
3. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród
dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności
oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i
dodanie go do Koszyka. 
4. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości
danego produktu dostępnego dla Zamówień detalicznych, a w po przejściu do
Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produktów. Sklep zastrzega, iż w celach

zamawiania w oparciu o dodawanie do Koszyka, dostępność niektórych produktów
może być ograniczona, o czym Klient jest informowany przy wyborze ilość produktu.
5. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u
dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia
Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu)
dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo
zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie
zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku
możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest
informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy: 
1. częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie
Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
2. anulowania całości zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę.
Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu
Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni
od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.
1. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD .
Płatność za Zamówienie możliwa jest przelewem na dane Sklep.
 5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI
1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają
podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD . Informacje o
kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego
Zamówienia. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w
zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy
składaniu Zamówienia.  
3. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:
1. przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą, w jednym z
systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przekazem
pocztowym. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep
potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku
przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu,
1. W razie dokonania zamówienia i niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia
w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach
roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty
Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
2. Wydanie – Wysłanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu
Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w
ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. O szacowanym czasie wysyłki

Klient jest informowany na stronie danego Produktu, z zastrzeżeniem, że Produkty
zamawiane razem wysyłane są jedną przesyłka i liczy się najpóźniejszy termin.
 Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenie Zamówienia. W przypadku niektórych
produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi
Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany.
Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia opcji płatności „za pobraniem

 6 REKLAMACJE
1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego
tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają
właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient może
skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została
udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu
rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są
uprawnieniami od siebie niezależnymi.
2. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia określone z tytułu rękojmi, jeżeli
niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Rękojmia jest
wyłączona w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem. 
3. W celu złożenia reklamacji Konsument powinien w ustawowym terminie do
zgłaszania wad poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować
celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez
konieczności odsyłania towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania
towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od
zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument
potwierdzający zakup produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć
w formie elektronicznej na sklep@grawerniaddz.pl lub w formie pisemnej na adres
Sklepu.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie
usunął wady. 
5. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i
znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie
może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i
poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji
Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14
dni w przypadku Klientów będących Konsumentami od daty jej otrzymania, uważa
się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
8. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za
pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje
przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności
odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje
prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego
sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się
postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z
danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod
adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania
sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej
(platforma ODR). 
 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.     Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny
w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu
złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza
odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa
się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie
pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na e-mail: sklep@grawerniaddz.pl,
najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o
odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ
przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.
2.     Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów
użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj.
Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego
ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
3.     Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem
Zamówienia m.in. jest rzecz:
 nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami.
1. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy
wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu. Konsument ponosi
tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu (koszty odesłania).
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sklep oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
3. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje
na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób
wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla
niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu). 
4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego
do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez
Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep na zasadach wyrażonych w Polityce prywatności
zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.
 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny
dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura
VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja
Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie
elektronicznej.
2.     Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i
Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed
sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
1. Niektóre komunikaty przesyłane Klientowi przez Sklep pocztą elektroniczną
generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sklepu. Tego rodzaju
wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o
treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub
zbliżonej). Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep nie ma możliwości zapoznania
się z treścią żadnych informacji, które Klient przesłałby zwrotnie.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia.
Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są
realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

Shopping Cart