Regulamin

Regulamin sklepu internetowego grawerniaddz

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający

najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od

pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa

świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje

indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy grawerniaddz prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

https://grawerniaddz.pl.

Sprzedawca - ANDRZEJ PRZEMYSŁAW SMOŁA, przedsiębiorca prowadzący działalność

gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. COM NET ANDRZEJ SMOŁA, wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, NIP 8821671225, nr REGON 890602652, ul. Wrocławska 29,

58-200 Dzierżoniów.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1 Adres pocztowy: Wrocławska 29, 58-200 Dzierżoniów

2 Adres e-mail: sklep@grawerniaddz.pl

3 Telefon: +48 607 035 025

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

• Urządzenie z dostępem do Internetu

• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2 Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1,

niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1 Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym

zawierają podatek VAT.

2 Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się

wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie,

koszty dostawy towaru.

3 Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4 Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru

oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania

złożonego zamówienia.

5 Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i

zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6 Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy

Kupującym a Sprzedawcą.

7 Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy

sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8 Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub

dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym

ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1 Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

1 Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2 Za pomocą systemu płatności przelewy24

3 Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

4 Za pomocą systemu płatności PayU

2 W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie

należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

3 Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze

względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie

bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4 Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur

elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1 Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2 Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3 W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie,

Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4 W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o

różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla

towaru o najdłuższym terminie.

5 Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

• Rzeczpospolita Polska

6 Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką

metodę dostawy wybrał Kupujący:

1 Za pośrednictwem firmy kurierskiej

7 Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej

otwarcia.

8 W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie

gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy

Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1 W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia

inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

2 W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym

osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie

ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu

rzeczy, które dostarczane są osobno.

3 Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi

poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej

decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład

pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4 Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy

umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument

wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od

umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6

§ 7 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8 W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca

Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia

towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta

sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa

odstąpienia od umowy.

9 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że

Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie

żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11 Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. ks. ppłk. Józefa Wryczy 3,

89-500 Tuchola niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym

Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest

zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

12 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

13 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania towaru.

14 Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym

trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu

towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany

przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

15 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję

dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek

bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb.

2 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

3 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w

zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu.

4 W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5 W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6 O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę.

7 W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

8 O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

1 W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania

wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub

gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach

określonych w Kodeksie cywilnym:

1 Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

2 Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

3 Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

4 Żądać usunięcia wady

3 Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres

pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4 Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie

reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia

tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Wrocławska 29,

58-200 Dzierżoniów.

5 Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a

także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6 Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail

wskazany w § 2 Regulaminu.

7 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

8

9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ

10 W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego

przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

1 Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat

Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do

zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2 Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy

złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady

postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3 Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

4 Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/

consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

1 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego

podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2 Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej

realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje

dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności

zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze

bezprawnym.

2 Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę

sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w

celu realizacji zamówienia.

3 Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w

języku polskim.

4 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym

stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

podmiotowi innemu niż Konsument.

2 Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego

niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez

Kupującego.

3 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego

niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru

Kupującemu.

4 W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem

sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może,

ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.P.H.U. COM NET ANDRZEJ SMOŁA

Wrocławska 29, 58-200 Dzierżoniów adres e-mail: sklep@grawerniaddz.pl

– Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...........................................................................................................................................................

.........................................................................

...........................................................................................................................................................

.........................................................................

...........................................................................................................................................................

.........................................................................

– Data

odbioru ....................................................................................................................................

.....................................................................

– Imię i nazwisko

Konsumenta(ów) ....................................................................................................................

.................................................

– Adres

Konsumenta(ów) ....................................................................................................................

..................................................................

...........................................................................................................................................................

.........................................................................

.............................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie GrawerniaDDZ

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa),

dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy grawerniaddz prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

https://grawerniaddz.pl

Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

P.P.H.U."Com Net" Andrzej Smoła, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP

8821671225, nr REGON 890602652, ul. Wrocławska 29, 58-200 Dzierżoniów.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1 Adres pocztowy: ul. Wrocławska 29, 58-200 Dzierżoniów

2 Adres e-mail: sklep@grawerniaddz.pl

3 Telefon: +48 607 035 025

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1 Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

• Aktywne konto e-mail

• Urządzenie z dostępem do Internetu

• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

1 Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2 Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie

historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu

zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3 W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4 W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy

Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach

wskazanych w Regulaminie.

5 Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie

zrezygnować z Konta.

6 W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do

Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@grawerniaddz.pl, czego skutkiem będzie

niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

1 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail

sklep@grawerniaddz.pl

2 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

3

4 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ

5 W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego

przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

1 Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat

Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do

zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2 Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy

złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady

postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3 Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/

consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

1 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego

podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2 Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej

realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje

dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności

zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

1 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze

bezprawnym.

2 Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3 W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4,

Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

4 Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

1 konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających

zastosowanie do działalności Sklepu

2 poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

3 zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5 Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta

co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem

wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6 W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany,

powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości

na adres e-mail Sprzedawcy sklep@grawerniaddz.pl , czego skutkiem będzie rozwiązanie

umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub

wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7 W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do

chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody

do rozwiązania umowy w przyszłości.

8 W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem

sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym

stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Ciasteczka

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) – są to niewielkie pliki tekstowe,

przechowywane na komputerze użytkownika. Służą one zwiększeniu użyteczności strony

(np. szybsze ładowanie) oraz dostarczają informacje statystyczne administratorom.

Ogólnie, ciasteczka są używane do zachowania preferencji użytkownika. Wszystkie dane

są anonimowe i nie są udostępniane stronom trzecim. Ciasteczka są korzystnym

rozwiązaniem zarówno dla użytkowników, jak i administratorów stron www.

Możesz zadecydować o wyłączeniu plików cookies. Najłatwiej będzie jeśli wyłączysz

cookies w swojej przeglądarce (poszukaj w ustawieniach).

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password